Programes d'innovació

Programes d’innovació

Els programes d’innovació consisteixen en plans d’acció que el Departament d’Ensenyament prioritza i impulsa, i que tenen com a finalitat millorar els resultats del sistema educatiu adequant-lo al canvi i a l’evolució social. Amb la mateixa finalitat també s’inclouen les iniciatives d’altres institucions amb les quals el Departament col·labora mitjançant acords o convenis. (Article 2 Ordre Ens/303/2015)

És voluntat del Departament d’Educació acompanyar els centres educatius del país en el procés de transformació educativa per donar resposta a les necessitats del segle XXI i reconèixer els esforços que s’estan fent en termes d’innovació pedagògica.

El mapa de la innovació pedagògica de Catalunya és un instrument que situa en el territori i visibilitza totes les iniciatives vinculades a la innovació i a la recerca educativa que es desenvolupa en els centres educatius i que han estat reconegudes pel Departament d’Educació des del 2015, d’acord amb el Marc de la Innovació Pedagògica de Catalunya.

Mapa de la innovació pedagògica

 

Pla mòbils.edu

És un pla del Departament d'Educació, liderat per la Direcció General d'Innovació, Recerca i Cultura Digital, que impulsa l'ús de dispositius mòbils (telèfons mòbils i tauletes) com a tecnologies educatives integrades en les pràctiques d'aula perquè els alumnes adquireixin la competència digital  i millorin en la resta de competències.

El pla vol aprofundir en la potencialitat de les tecnologies digitals al servei de l'aprenentatge i, alhora, donar resposta a la preocupació social creixent al voltant de l'ús de la tecnologia mòbil. És per això que el pla farà partícips les famílies, els centres, els professors, els alumnes i els agents educatius de l'entorn.

L'ús eficient dels dispositius mòbils en l'educació comporta una triple perspectiva: com a objectes d'aprenentatge, per garantir-ne el domini instrumental i l'adquisició de criteris per fer-ne un ús ètic, responsable i eficaç; com a recurs per enriquir els processos d'ensenyament-aprenentatge amb materials educatius digitals que contribueixen a millorar la presentació i l'adquisició de les competències; i, també, com a context d'aprenentatge.

La finalitat del pla és desenvolupar un marc de cobertura d'educació digital per generar entorns de treball que permetin l'adquisició de la competència digital pròpia del segle XXI, d'acord amb les recomanacions de la Unió Europea i de la UNESCO.

L'actuació del Departament d'Educació pretén que els centres utilitzin la tecnologia digital i, especialment, els dispositius mòbils, com a eina educativa estratègica per al desenvolupament curricular, el treball competencial, l'educació inclusiva, l'acció tutorial i la gestió de la convivència i de les relacions humanes per promoure l'èxit educatiu.

 

Programa d'Acceleració de la Transformació Educativa

El Departament d’Educació impulsa iniciatives de col·laboració, de corresponsabilització i de treball conjunt entre els diferents agents i actors educatius amb l’horitzó comú de canvi educatiu que parteix d’una concepció inclusiva i orientadora de l’educació i que ha de comportar una transformació global del sistema educatiu. 

Aquest procés planificat es fonamenta en un aprenentatge centrat en l’alumne que implica canvis significatius en els projectes educatius dels centres que afecten les pràctiques i metodologies docents, l’organització i el funcionament dels centres, en un escenari d’autonomia, descentralització i corresponsabilitat.

Finalitat
El Departament d’Educació crea el Programa d'innovació pedagògica d’acceleració de la transformació educativa amb la finalitat de proporcionar als centres participants els recursos i les eines necessàries per impulsar la transformació del centre a través de l’actualització del projecte educatiu de centre amb una revisió del propòsit institucional, l’organització del centre, les metodologies de treball, la cultura de l’avaluació i la incorporació de mesures d’inclusió i equitat educatives, per esdevenir una organització escolar autònoma, centrada en l’alumne/a, amb capacitat d’interactuar amb l’entorn.

Programa STEAMcat

El Programa d'innovació pedagògica STEAMcat té la finalitat de generar i potenciar l'interès de l'alumnat d'educació infantil i primària i de l'ESO vers les ciències, la tecnologia i les matemàtiques i incrementar la presència de dones i de l'alumnat socialment desafavorit en els estudis i professions STEM.

Marc pedagògic del Programa STEAMcat

Tal i com s’estableix al Pla STEMcat, “la necessitat d’incrementar el nombre de treballadors qualificats d’aquests sectors implica treballar en direccions i àmbits diversos: des del món educatiu –tant per millorar la percepció d’aquestes professions com l’orientació professional i acadèmica- com de les mateixes universitats per millorar les metodologies, reduir les taxes d’abandonament i incrementar el nombre de graduats en els estudis STEM.” En aquest sentit, és necessari començar a treballar en aquesta direcció des de l’educació obligatòria, potenciant les competències científiques, tecnològiques i matemàtiques per tal de promoure la ciència, la tecnologia, l’enginyeria i les matemàtiques a la societat, no sols des de les pròpies àrees si no també amb el transversal i global de centre,  fent èmfasi especial en les activitats adreçades a la comunitat educativa.

Amb aquest objectiu, el programa STEAMcat  vol afavorir el desenvolupament de les competències transversals i les pròpies relacionades amb els aprenentatges dels àmbits cientificotecnològic  i matemàtic de l’alumnat pre-universitari.

El marc pedagògic del Pla queda definit segons els recursos a través dels quals provoquem l’adquisició d’aquestes competències, definits en els currículums educatius d’educació pre-universitària (veure punt 2.2, “Marc Normatiu”), l’objectiu dels quals és orientar l’adquisició d’aquestes competències mitjançant la regulació dels seus elements característics: continguts, metodologies i avaluació.

Infografia

Creiem que el coneixement s’ha de compartir. Per això fem servir una llicència Creative Commons, llevat que en algun material indiquem el contrari. Us animem a copiar, redistribuir, remesclar o transformar els continguts propis d’aquest web, i només us demanem que difongueu les vostres creacions amb la mateixa llicència oberta i en reconegueu l’autoria i la font.