Escola Nova 21

Escola Nova 21

Escola Nova 21 és un programa que ha tingut  com a objectiu principal sumar esforços de totes les escoles, institucions i persones que comparteixen la voluntat de fer del sistema educatiu català un instrument perquè tots els infants hi trobin una experiència d’aprenentatge gratificant i empoderadora. Una experiència que millori la seva expectativa vital i reverteixi també en una societat més cohesionada i capaç de donar resposta als reptes globals.

El programa Escola Nova 21 s'ha desenvolupat, en primer lloc, generant presa de consciència sobre la necessitat de canvi i, en segon lloc, sistematitzant i creant coneixement i procediments que facin possible el canvi.

Organització de l'espai virtual del programa Escola Nova 21

Els espais de col·laboració virtual del programa Escola Nova 21 s'organitzen en:

Espai transversal dels equips impulsors dels centres.

Les xarxes d'aprenentatge col·laboratiu

Els gairebé mig miler de centres educatius que han adoptat el compromís d’orientar el seu procés de canvi amb l’acompanyament del programa Escola Nova 21 s’organitzen en unes 60 xarxes locals d’aprenentatge col·laboratiu, formades per entre 6 i 12 centres educatius i distribuïdes pel territori català.

Els centres estan agrupats a les xarxes per proximitat territorial. El resultat d’aquesta agrupació ha format xarxes riques i diverses, que mesclen projectes educatius, etapes educatives i formes de titularitat.

Les xarxes són espais d’acompanyament, orientació i impuls dels centres cap a un horitzó comú, aportant mecanismes de reflexió conjunta, formació i metodologia contrastada per a l’assoliment dels objectius de canvi de cada centre. És el centre i, en particular, el seu claustre, el que fa del canvi una realitat a partir de la seva voluntat, entusiasme i capacitat indagadora.

La mostra representativa

La mostra representativa ha estat creada en base als percentatges existents al nostre sistema educatiu de distribució geogràfica, perfil socioeconòmic i grau de complexitat, així com de proporcionalitat respecte a les etapes de primària/secundària i tipologies diverses de centres (escola d’entorn rural, centre gran, titularitat, etc.).

L’objectiu és que el coneixement generat amb aquesta mostra de 30 centres pugui ser emprat per a generalitzar accions de transformació en tots els centres, un cop el programa finalitzi. Per tant, el programa no actua com un agent que ajuda a canviar una escola concreta, sinó com una suma d’esforços de centres i institucions per a treballar conjuntament en la generació d’aquest coneixement, a través de les accions que haurien de contribuir a iniciar de manera significativa la transformació de les 30 escoles que conformen la mostra.

 

Els centres impulsors

Els centres impulsors són 25 centres promotors de l’aliança Escola Nova 21.

Aquests centres educatius serveixen com a referència i com a mentors, particularment en l'àrea de la formació docent. Sabem que l’escola que volem és possible, perquè ja està en marxa.

Prèviament a la posada en marxa d'Escola Nova 21, diversos experts han visitat aquests centres educatius per tal de desenvolupar un coneixement detallat de la seva història, visió, propòsit i pràctiques educatives, de manera que ens ha proporcionat informació detallada per a articular un procés de canvi per als centres que volen transformar-se.

Els centres impulsors són la referència principal per als centres de la mostra representativa, a més de la seu de la formació en residència dels docents d’aquests centres.

Els centres impulsors tenen, també, necessitats per resoldre. El programa contribuirà a consolidar la seva sostenibilitat, de manera que puguin continuar avançant cap a l’horitzó comú que compartim.

ACTE DE FINALITZACIÓ DEL PROGRAMA ESCOLA NOVA 21

L’aliança Escola Nova 21

La finalitat el programa Escola Nova 21 ha estat catalitzar la voluntat de canvi de paradigma educatiu en una acció de 3 anys que generés un moviment sense retorn que possibilités una educació de qualitat per a tothom.

Gràcies a totes les persones i institucions que han fet possible aquest programa.

El viatge continua!

Avaluació del programa Escola Nova 21

La Fundació Jaume Bofill va encarregar als especialistes en avaluació i monitorització Neus Martí i David Tarrasón una avaluació externa d’Escola Nova 21, que han dut a terme entre gener i desembre de 2019. L’avanç dels resultats de l’avaluació del programa s’han presentat el desembre 2019; l’informe final es presentarà a ll'abril de l’any 2020.

L’avaluació ha implicat al Departament d’Educació tant en l’elaboració d’instruments d’avaluació com en la interpretació i anàlisi del coneixement i dades generades. Més concretament hi han participat la Direcció General d’Innovació, Recerca i Cultura Digital, la Sub-direcció General de la Inspecció d’Educació, i la Sub-direcció General de la Funció Directiva i Lideratge Pedagògic.

Primers resultats de l’avaluació

 

Horitzó comú

Un propòsit dirigit a desenvolupar competències per a la vida.

Pràctiques d’aprenentatge basades en el coneixement existent de com les persones aprenen

Avaluació competencial i global.

Organització autònoma i oberta, capaç d’autoreflexionar i actualitzar-se

Llegir més sobre l'horitzó comú.

Facebook

Creiem que el coneixement s’ha de compartir. Per això fem servir una llicència Creative Commons, llevat que en algun material indiquem el contrari. Us animem a copiar, redistribuir, remesclar o transformar els continguts propis d’aquest web, i només us demanem que difongueu les vostres creacions amb la mateixa llicència oberta i en reconegueu l’autoria i la font.