• ARONSON, E. i col (1978). The jigsaw classroom. Beverly Hills: CA Sage
 • AUSUBEL, D.; NOVAK, J.; HANESIAN, H. (1983). Psicología educativa: un punto de vista cognoscitivo. 2ª ed. México: Trillas

 • DOISÉ W. (1993). En LACASA, P. La construcción social del coneixement: desenvolupament i conflicte sociocognitivo. Una entrevista a Willem Doise. Infancia i aprenentatge, 61, p. 5-28

 • GÓMEZ, I. (1998). Bases teòriques d’una proposta didàctica per afavorir la comunicació a l’aula. En: JORBA, J.; GÓMEZ, I.; PRAT, À. (eds). Parlar i escriure per aprendre. Ús de la llengua en situació d’ensenyament-aprenentatge des de les àrees curriculars. Barcelona. ICE de la Universitat Autònoma de Barcelona.

 • JOHNSON, ROGER T.; JOHNSON, DAVID W.; HOLUBEC EDYTHE J. (1999): L’aprenentatge cooperatiu en l’aula. Barcelona: Paidós Educador.

 • JOHNSON, ROGER T.; JOHNSON, DAVID W. (2016): La evaluación del trabajo cooperativo. Cómo mejorar la evaluación individual a través del grupo. Ediciones SM 2014
 • JORBA, J. SANMARTI, N. (1994): Enseñar, aprender i evaluar: un procés de regulació continua. Propuesta didàctica para les áreas de ciències de la naturaleza i matemáticas. Document policopiat. MEC

 • JORBA, J., CASELLAS, E. (1996): La regulació i l’autoregulació dels aprenentatges. Barcelona: ICE de la UAB

 • JORBA, J., SANMARTI, N. (1993). La función pedagógica de la avaluació. Aula, 20, 20-30.  

 • KAGAN, S. (1985a). Dimensions of cooperative classroom structures, A: R. SLAVIN i cols. (eds), op. cit., pp. 67-96

 • KAGAN, S. (1985b).Learning to cooperative, A: R. SLAVIN i cols. (eds), op. cit., pp. 365-370

 • MERCER, N. (1997). La construcción guiada del coneixement. El habla de professors i alumnes. Barcelona: Paidós

 • MUGNY, G. i DOISÉ W. (1983). La construcción social de la inteligencia.  México (D.F.) : Trillas

 • NOVAK, J.D., GOWIN, D.B. (1988) : Aprendiendo a aprender. Barcelona: Martinez Roca

 • NUNZIATI, G. (1990): Pour construire un dispositif d’evaluation formatrice. Cahiers pédagogiques.

 • OVEJERO, A. (1990): L’aprenentatge cooperatiu. Una alternativa  eficaz a la enseñanza tradicional. Barcelona: PPU

 • OVEJERO BERNAL, A. (2000): Aprenentatge cooperatiu: Un eficaz instrumento de treball en les escuelas multiculturale i multiétnicas del siglo XXI.  R.E.I.P.S., vol 1, nº 1, abril.

 • PALINCSAR, A.; BROWN, A. (1984). Reciprocal Teaching of comprehension-fodtering and metacognitive strategies. Cognition and Instruction, 1; 117-175

 • PALINCSAR, A.; HERRENHOHL, R. (1999). Designing Collaborative Contexts: Lessons from three research programs. A: O’DONELL, A; KING, A. Cognitive Prespectives on Peer Learning. Mahwah, NJ: Lawrance Earlbaum Associates, Inc.

 • PALLARÉS, M. (1993): Tècniques de grup para educadores. Madrid: Publicaciones ICCE

 • PERRET-CLERMONT, A. N. (1984). La construcción de la inteligencia de la interacción social: aprendiendo con los companys. Madrid: Visor, DL

 • PIAGET, J. (1970) Structuralism. New York: Basic Books

  PUJOLÀS, P, (2001). Atención a la diversidad i aprenentatge cooperatiu en la educación obligatoria. Archidona (Malaga): Ediciones Aljibe

 • PUJOLÀS, P, (2002). “Enseñar juntos a alumnes diversos es possible” . Cuadernos de Pedagodía, 317, octubre, pp. 84-87

 • RUÉ, J (1989b). El treball cooperatiu por grups . Cuadernos de Pedagodía, 170, maig, pp. 18-21

 • RUÉ, J. (1991) : El treball cooperatiu. L’organització social de l’ensenyament i l’aprenentatge. Barcelona: Barcanova.

 • RUÉ, J. (1999).  “La autoevaluación. Procedimientos i metodología desarrollados en Cataluña”. Cuadernos de Pedagogía, 283, 50-53.

 • SALOMON, G. & GLOBERSON, T. (1989): When teams do not function the way they ought toInternational journal of Education Research, 13, 89-99

 • SANMARTÍ, N. (1998). La avaluació de los aprenentatges. A: Gairin, J. & Sanmartí, N. (1998) La avaluació institucional. Ministerio Educación. Argentina.

 • SANMARTÍ, N (2001). Avaluación para aprender. (Monográfico), Temáticos Escuela Española, 2, 4-25.

 • SANMARTÍ, N (2017). 10 Ideas Clave. Evaluar para aprender. Barcelona. Editorial Graó
 • SERRANO, J. M. i GONZALEZ-HERRERO, M. E. (1996): Cooperar para aprender ¿Cómo implementar l’aprenentatge cooperatiu en l’aula? Múrcia. DM.

 • SHARAN, S i SHARAN, I. (1976). Small group teaching. Englewood Cliffs, NJ, Educational Technology Publications.

 • SLAVIN, R. i cols. (1984). Combining cooperative learning and individualized instruction: Effects on student mathematics achievement, attitudes, and behaviours. Elementary Scholl J., 84, pp. 409-422

 • SLAVIN, R. (1996): Research on cooperative learning and achievement. Contemporary Educational Psychology, 21, 43-69

 • SLAVIN, R (1980). Cooperative Learning. Review of Educational Research, Vol. 50, Núm. 2 315-342

 • VIGOTSKY, L.S. (1934). Aprenentatge i desenvolupament intelectual en la edad escolar. A  LURIA, LEONTIEV i VIGOTSKY. Psicología i Pedagogía. Madrid: Akal, 1979

 • VIGOTSKY, L.S. (1988). Pensament I llenguatge. Vic: Eumo

Enviar-me un correu electrònic quan rebi comentaris –

Has de ser membre de Transformació educativa per afegir comentaris!

Join Transformació educativa

Creiem que el coneixement s’ha de compartir. Per això fem servir una llicència Creative Commons, llevat que en algun material indiquem el contrari. Us animem a copiar, redistribuir, remesclar o transformar els continguts propis d’aquest web, i només us demanem que difongueu les vostres creacions amb la mateixa llicència oberta i en reconegueu l’autoria i la font.